Diversen

 

Het begon op 19 november 1880, met een groep van twaalf heren,
J.B. Broers, K. Buisman, B. Koolhaas, J. Hagha, C. Koolhaas, Jb. Fijma,
W. Bloemendaal, H. Ramkema, C. Roosendaal, N. Groot, M. Pekela en D.W. de Vries
die een vereniging wilden oprichten ter bevordering van de tuinbouw en plantkunde.

Een week later, 26 november 1880 werd tijdens de tweede vergadering, het besluit
genomen, dat elke tweede vrijdag in de maand, gedurende de periode oktober tot april
deze groep bij elkaar zou komen.

De derde vergadering op 10 december 1880, werd gehouden in het Park,
dit gebouw was gelegen aan de Nieuwe Westerstraat en er werden
vergaderingen en partijen gehouden.
Tijdens deze vergadering, die werd bijgewoond door 9 heren, melde zich nog een
zestal heren die 'met ingenomenheid wilde aansluiten' bij de vereniging.

De eigenlijke oprichtingsvergadering werd gehouden op 4 februari 1881
in het Park te Enkhuizen, de voorzitter stelde toen de vraag,
'Zullen wij trachten eene afdeeling van de Nederlandsche Maatschappij
van Tuinbouw en Plantkunde op de richten ?'
Na enige discussie werd hiermee ingestemd, de afdeling Enkhuizen was een feit.

Tijdens de volgende vergadering 18 februari 1881 werd een definitief bestuur gekozen,
De voorzitter was C.A. de Koningh, secretaris  A. Egmond, penningmeester  N. Groot Szn.,
tweede voorzitter  J.B. Broers en vice-voorzitter  B. Koolhaas.
"De heeren verklaren allen ingenomen te zijn met het tot stand komen der afdeeling en verklaren bereid te zijn de hun opgedragen functie te vervullen."

Op 22 april 1881 werd in een vergadering, gehouden in de Oranjezaal,
voorgesteld om een 'afdeelingstentoonstelling' te houden er werd
financiele steun gezocht bij het Genootschap Oeconomia Enchusiana, 
het Nutsdepartement en bij belangstellende voor "eene" bijdrage.
Op deze tentoonstelling kwamen 'voortbrengselen en werktuigen van den tuinbouw'.
Deze tentoonstelling werd een groot succes, en mede door de financieele steun kon deze zichzelf bedruipen,
zonder bijdrage uit de schraal voorziene afdeelingskas, deze bezat het
batig saldo van F17,86.

Vrijdag 27 januari 1882 wordt de eerste Algemene Vergadering van de Afdeeling gehouden
in de Oranjezaal.
Aanwezig waren 29 leden en een gast.
De zaal was door bestuursleden 'netjes gedecoreerd met eenige bloemen en planten,
die aan het lokaal een bevallig aanzien geven'.
De secretaris hield een voordracht (lezing) over voorbereidende werkzaamheden aan de grond,
zoals spitten, ploegen, en mesten.
Deze lezing wordt met aandacht en belangstelling aangehoord.

De afdeling had in het eerste jaar van haar bestaan als plan,
een onmisbare plaats te veroveren in de gemeenschap Enkhuizen en omstreken.
Naast de geslaagde afdelingstentoonstelling, stelde men een onderzoek in naar de
mogelijkheid tot het oprichten van een tuinbouwschool, en men gaf lezingen over de tuinbouw in het algemeen en de tuinbouwproducten in het bijzonder.


Het bestuur blijft actief bezig.
De tweede voorzitter, J.B. Broers houdt eind 1882 'eene allerbelangrijkste rede, waarin onze boomen,
tuinen en wandelingen worden besproken'.
'Deze rede geeft de heer Harting aanleiding tot de vraag of niet de Afdeeling iets zou kunnen doen om
de aandacht der regering onzer Stad te vestigen op het gebrekkige dat onze stadsplantsoenen en wandelingen
kenmerkt.
Met algemeene instemming wordt dit woord begroet en evenzoo besloten dat het Bestuur namens de Afdeeling
zich per rekwest tot den gemeenteraad zal wenden over deze zaak'.

3 Maart 1883 doet de voorzitter, de heer De Koningh, het voorstel 'eene poging aan te wenden eene Floralia
vereeniging te stichten, ter aanmoediging van de Bloemenweek onder de mindere standen.'

Op 22 december 1884, houdt de heer Harting een interessante voordracht over hopcultuur
en de wijze waarop die in de buurt van Amersfoort in de praktijk wordt gebracht.
In een bijeenkomst op 26 januari 1885 werpt dit zijn vruchten af, aan de orde kwam,
'de zaak van de Hopcultuur en het nemen van proeven daarmede.'
'Nadat men in overweging was gekomen, dat van eene proef door den Afdeeling
met de noodige zorg genomen, meer heil te verwachten was,
dan van het plaatsen van enkele Hopstuiken over verschillende kweekers, werd besloten van de gemeente
Enkhuizen een stukje tuingrond bij de Burgwal, waarover nog niet beschikt was, in huur aan te vangen
voor den aanleg van een Hoptuintje, en zulks voor den tijd van hoogstens 15 jaar.
'

In de vergadering van 28 januari 1887 brengt de secrataris zijn verslag over het jaar 1886 en stelt,
'met genoegen en dankbaarheid wordt gemeld dat onze Afdeeling dit jaar weder een nieuwe spruit
heeft gekregen, en wel eene cursus voor onderwijs in Tuinbouw en Plantkunde.
Deze cursus was reeds lang gewenscht, doch finansieele bezwaren stonden den oprigting steeds in den weg.
Toen echter het Genootschap Oeconomia Enshusiana ons eene jaarlijksche subsidie van F 100.00 toezegde
en het Stedelijk Bestuur ons het vrije gebruik toestond van een der localen van de Hoogere Burgerschool
met daar aanwezige hulpmiddelen, kwam de zaak al heel spoedig tot stand.
De cursus wordt bijgewoond door 10 jongens, die tweemaal per week 1 uur les krijgen, die zij met
aandacht volgen en hoogstzelden verzuimen.
Moge deze instelling een sieraad worden voor onze Afdeeling.'

In de Oranjezaal vergaderde de afdeling op 27 oktober 1887.
De heer J.B. Broers geeft een verslag over de hoptuin, die in de maand mei van het jaar 1885 aan de Burgwal
in gebruik is genomen. 'Spreker geeft een omstandig verhaal vanaf de daarstelling der Hoptuin
tot op de huidigen dag. Daaruit blijkt dat daarmede steeds met tegenspoeden te worstelen is geweest.'

In 'De Doelen' wordt op 14 juni 1889, aan de 23 aanwezigen medegedeeld dat, na voorafgaande bespreking,
door het hoofdbestuur de afdeling Enkhuizen is aangewezen om de deelnemers uit het gehele land te ontvangen
voor de jaarlijkse Vriendschappelijke Bijeenkomst,deze dag wordt gehouden op dinsdag9 juli aanstaande.
'Door het Bestuur is vastgesteld die dag als volgt te verdeelen;
De deelnemers worden om elf uur ontvangen in het Park, waar door de Afdeeling eenige ververschingen
zullen worden aangeboden tot ongeveer 12 uur.
Daarna worden de Gasten opgenomen in daartoe ingerigte schuiten voor een tocht door het Veld,
langs de Oude Gouw, Kapellesloot, Zuider Kadijk tot de Molensloot, om van daar door de
Kool- en Bloemkoolvelden, te Grootebroek te landen.
In de Streek aangekomen zullen daar eenige tramwagons gereed staan en het gezelschap weer stadwaarts voeren
tot aan de tuinen van den Heeren Sluis en Groot ter bezichtiging der door die personen gedreven Zaadteelderij
van veel verscheidenheden van Moestuin-en Bloemzaden.
Daarna zullen zooveel de tijd zulks toelaat eenige bezienswaardigheden zoo als Boomgaarden,
Moestuinen, Plantsoenen en Openbare Gebouwen bezocht worden, om daarna den dag met eene
gemeenschappelijken maaltijd te besluiten in het Park, te leveren door de vier leden-logement-houders,
als F. van de Deure, J. Scholten, Weemhof en Verberne.'

In een Feestelijke Bijeenkomst op 16 October 1891 wordt in het Park het 10-jarig bestaan der Afdeeling herdacht.
Tegenwoordig is een 130-tal leden en gasten.
Het fanfarecorps der dienstdoende Schutterij, onder leiding van den  Heer Carl J. Th. Franke,
opent de avond door een nummer ten beste te geven.
De Voorzitter brengt daarop een woord van hulde aan allen die hebben medegewerkt
tot den bloei van den Tuinbouw in het algemeen en van onze Afdeeling in het bijzonder.
De Heer C. Kuyper heeft met genoegen opgemerkt dat op het convocatiebiljet staat vermeld:
onder bescherming van H.M. de Koningin-Regentes.
Hij stelt voor een glas te drinken op het welzijn van H.M., waaraan met geestdrift wordt voldaan.
Het wordt een recht gezellige avond en tot die gezelligheid werd zeer veel bijgedragen
door de opwekkende tonen van de fanfarecorps der Schutterij, waaraan door de Voorzitter
de dank der aanwezigen wordt toegebracht.
Pas te half twee werd de Bijeenkomst gesloten en konden de feestneuzen worden opgeborgen.

Dat ook op het einde van de negentiende eeuw de jeugd van toen van zich doet spreken,
wordt duidelijk toen op een vergadering van 29 mei 1895 'de Heer Roosendaal de vraag doet wat door
de Afdeeling zou kunnen gedaan worden tot beteugeling van den verregaande baldadigheid
en vernielzucht in onze openbare Stadsplantsoenen en waartegen de politie machteloos
schijnt te zijn.
Het bestuur neemt op zich hierover met het Hoofd onzer gemeente te spreken
.'

1901  het jaar dat de afdeling 20 jaar bestaat.
'Op eene bijeenkomst op maandag 25 Februari, in den Doele volgt
Rekening en Verantwoording van den Penningmeester.
De Heeren P Sijbrandij en S. Groot Nz. belasten zich met het nazien der rekeningen,
waarna zij verslag in de Vergadering uitbrengen, dat zij alles in volmaakte orde hebben
bevonden en deelen de blijde boodschap mede, dat onze Afdeeling dit jaar financieel
vooruit is gegaan.
Omdat de afdeling 20 jaar bestaat, 'wordt eene Verlooting gehouden, waarvoor
F 2.50 voor prijzen werd uitgetrokken.
De Bloemisten Hagha en Jorna waaren door het Bestuur uitgenodigd eenige planten
ter vergadering te zenden, waaruit voor genoemde som de prijzen zouden worden gekocht.
Door de heeren Bloemisten was hier bereidwillig aan voldaan en op een viertal tafels prijkten
prachtig bloeiende planten.
Menig gelukkige winnaar trok na afloop der vergadering met èèn of meer planten,
en in zijn nopjes, naar huis.

Het jubileumjaar 1931, het jaar waarin de Afdeling 50 jaar bestaat.
Op 2 februari van dat jaar, op een vergadering in Die Port van Cleve, zegt de voorzitter,
'Over twee dagen zal de Afdeling 50 jaar bestaan. De Maatschappij heeft in deze
50 jaar de groote lijnen aangegeven, waarin de Tuinbouw zich zou bewegen, en wij
kunnen er trotsch op zijn dat Nederland èèn  der landen is waar de Tuinbouw op een
zeer hoog peil staat.'
Het 50 jarig feest werd gehouden op 27 februari, met een receptie in Die Port van Cleve,
en een  feestvergadering in De West-Friesche Munt, in aanwezigheid van leden van het
hoofdbestuur, het gemeentebestuur en vertegenwoordigers van zusterverenigingen
.

In de maand juli 1940, vergaderde het bestuur en werd door voorzitter Koolhaas 'herinnerd
aan het volgend voorjaar te houden 60-jarig bestaan van onzer Afdeeling.
In deze tijd is, nu we "bezet gebied" zijn, hierop moeilijk vooruit te loopen en voorloopig nog
maar een wat afwachtende houding aan te nemen'.
Voor het houden van bestuurvergaderingen waren echter geen beperkingen opgelegd.
Het bestuur van de afdeling kwam dan ook vrij regelmatig bijeen.
De winter 1940-1941 had door de verduistering en het vergaderverbod een grote invloed.
Bovendien had men door de oorlogsgebeurtenissen weinig lust in vergaderingbezoek.
Verder besprak men ook' of we in deze tijd het  60 jarig bestaan onzer Afdeeling wel mochten
vieren. Toch meende zij dit jubileum niet ongemerkt voorbij te moeten laten gaan.'
De viering moest op een sobere maar toch waardige wijze gebeuren.
Toen alles geregeld was en 27 februari 1941 de Feestavond zou plaats hebben,
kwam er een kink in de kabel, want alhoewel wij van de Procureur Generaal van het
Gerechtshof in Amsterdam voor de avond toestemming hadden ontvangen,
had door bijzondere gebeurtenissen weer een totaal vergaderverbod plaats
en moest dit jubileum uitgesteld worden.

 

Naar boven

Een absolute 'uitschieter' in deze benarde tijden werd de bijeenkomst gehouden op
woensdagavond 9 februari 1944.
Op deze avond sprak voor onze leden en voor de uitgenodigde bestuursleden en het
personeel van het Snouck van Loosen ziekenhuis, de heer Herwig uit Bussum,
het onderwerp was "Een autoreis naar Budapest"
'Ruim 70 personen, waaronder zeer vele dames, genoten van deze interessante reisbeschrijving,
die werd gevolgd door een serie Lichtbeelden, uitstekend van scherpte en kleur.
Deze lezing en de consumpties werd ons aangeboden door ons lid en tevens
Hoofdbestuurslid, de heer Abr. Sluis.
Het werd een gezellige avond in de Poort van Cleve.
Onvergetelijk en daardoor juist zo belangrijk, in deze voor ons allen zo moeilijke dagen'.

Toen eindelijk begin mei 1945 de bevrijding kwam, 'trad direct onze Afdeeling weer naar voren,
want zooals in het verslag der weer verschenen Enkhuizer Courant stond, had de Afdeeling
Enkhuizen der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, bij
de officiele Dankdienst in de Westerkerk, deze prachtige kerk op passende wijze versierd'.

1956 De wens van eerste burger van Enkhuizen A. Admiraal is in vervulling gegaan immers de
K.M.T.P. afdeling Enkhuizen, heeft zich een plaats veroverd die niet meer weg te denken is
en die er van getuigt dat zij in een behoefte voorziet.
Iedere belangstellende in onze stad en omgeving, weet, mede door de goede begeleiding en
uitstekende voorlichting van de plaatselijke pers, van het bestaan van de commissie
volkstuinen en die van tuinkeuringen.
Wie van de vrouwelijke inwoners van Enkhuizen heeft nooit gehoord van de bloemschikcursussen
en de kerstbindavonden ? Natuurlijk weet een ieder dit, en de waardering hiervoor is niet gering.
Wie van de dames en heren tuinbezitters van de beide tuincomplexen, bij de koepoort en aan de
Dreef, is niet geweldig gelukkig met dit bezit, hen verschaft door de medewerking van deze afdeling
van de Maatschappij.
Wie heeft ooit gehoord van de bijeenkomsten van deze vereniging, waar lezingen met
leerzame onderwerpen worden gehouden, tot verbreiding van kennis en die vaak
aanleiding geven tot een opbouwende gedachtenwisseling ?
Ook hier is het gezegde van toepassing, dat het pas dan gemist zal worden als het er
niet meer zal zijn.
En dat dit laatste beslist met deze vereniging niet zal gebeuren, daarvoor zullen de
ruim vijfhonderd leden van de afdeling en het actieve bestuur en de
commissies zorgdragen.

Naar boven

Foto boven

Het bestuur met onder andere ons oud-erelid J.W. van Veen en
(de overleden echtgenoot van ons huidige erelid Barbara Kuiper)
de heer J.O. Kuiper belooft bij het honderdjarig jubileum zich voor de
volle honder procent in te zetten om dit bezit voor Enkhuizen en omstreken
te behouden, met het vaste voornemen om met groot enthousiasme en eensgezindheid
de volgende kwart eeuw tegemoet te treden.

In 1960 kwam ons lid T.J. de Bruin-Singer als eerste vrouw in het
afdelingsbestuur.
Zij werd secretaris en was zeer actief.
De tuinkeuringen gingen van start in de eerste stand op de West-Friese
Flora, op verzoek van de heer Rood, voorzitter van de Flora.Andere afdelingen was het opgevallen dat de afdeling Enkhuizen goed
functioneerde. De afdeling Den Haag vroeg mevrouw de Bruin kandidaat
te willen zijn voor het hoofdbestuur.
En ze werd in 1965 gekozen.
Hoofdbestuurperioden duren 5 jaar, en in 1970 was het voorbij.
Ze had plaats in de landelijke propagandacommissie en in de commissie-afdelingen.
In die tijd werden de afdelingen Purmerend en Bergen opgericht.
Na drie jaar kwam de afdeling Gooi-Noord een beroep doen voor een volgende
hoofdbestuurperiode.
Wèèr voor vijf jaar, en na twee jaar werd ze tot ondervoorzitter gekozen.
Verplichtingen door het hele land!
Het jaar 1978 was het verplichte rustjaar en kwam rayon Noord-Holland Zuid
vragen of ze toch weer kandidaat wilde zijn.
Aldus kwam er een derde hoofdbestuurperiode en meteen weer in het
dagelijks bestuur. En Voorzitter van de propagandacommissie, net
als in de tweede vijf jaar.
In die tijd werden onder andere de afdelingen Almere en Schagen opgericht.
In die negentien jaar waren er twee Floriades met propagandastands!!
onder verantwoording van mevrouw de Bruin.
Ze was onder vier voorzitters in het hoofdbestuur
Ze was onder vier voorzitters in het hoofdbestuur, te weten,
jhr. Von Fisenne, baron Van Dedem en de heren N. Hofman en B. Rotteveel.

Naar boven

Trijnie de Bruin (links) overhandigt het honderdste lid tijdens de Westfries Flora in 1970 een fraai boeket.

1981 tot 2006

1981
De datum van oprichting, was 4 februari 1881 in het Park te Enkhuizen,
toen de voorzitter de vraag stelde: "Zullen wij trachten eene Afdeeling van
de Nederlandsche Maatschappij van Tuinbouw- en Plantkunde op te richten?
Dit werd door de achtien leden, na enige discussie, algemeen aanvaard.
Honderd jaar na dato is dit groots gevierd.

Naar boven

Van links naar rechts; J. Burger, C. Endt, mevrouw van der Zijpp, W. van Veen, C. Blok, J. Fijma, L. Zijlstra en O. Kuiper.

1983
Het ledenaantal begon dit jaar met 500 leden.
Wie kweekt de hoogste zonnebloem? Dat was het motto dit jaar.
Ieder lid kreeg een zakje zonnebloemzaden thuis bezorgd.
De volgende deelnemers hadden de hoogste gehaald:
1ste prijs: Mevrouw Dekker uit de Klopperstraat te Enkhuizen
                  hoogte 4.40 meter.
2de prijs: familie Koster uit Zwaagdijk,
                  hoogte 4.30 meter.
3de prijs: Mevrouw Schouten uit Grootebroek,
                  hoogte 4.23 meter.
Het ledenaantal was op het eind van het jaar sterk gedaald van 500 naar 445.

 

1985
De heer J.W. van Veen was de afdelingsvoorzitter van 1 januari 1967 tot en met 5 maart 1985.
In 1985 trad hij tijdens de jaarvergadering af, en de nieuwe voorzitter van onze afdeling werd
de heer P. Harder, deze spelde bij de heer van Veen de gouden speld met robijn op,
en de hij werd benoemd tot lid van verdienste.
De heer Piet Harder was voorzitter tot eind 1999.
In 1985 bedankte de heer J. Burger als voorzitter van de tuinkeuringscommissie, en de heer
Kees Schoon nam het voorzitterschap over, de heer Hans Kaljee werd tweede secretaris.
Het ledenbestand stond op het eind van het jaar op 420
  

 

Foto:
Van 3 tot 9 september was er een feestweek in Enkhuizen, georganiseerd door de
gemeente Enkhuizen, met medewerking van het Zuiderzeemuseum, Sprookjeswonderland
en Muzieverenigingen, en de K.M.T.P. , door het  versieren van een veldschuit, die
tijdens de feestweek een plaatsje in het Wilhelminaplantsoen had gekregen.
Bloemen werden door Sluis & Groot verzorgd en de gladiolen kwamen uit de
Wieringermeer.

1986
In de algemene ledenvergadering van 20 maart 1986 brak mevrouw Kuiper een lans
voor een propagandacommissie.
Al vele jaren is geprobeerd zo`n commissie in het leven te roepen en tot nu toe
zonder succes.
Tijdens deze vergadering stelden mevrouw Schenk en de heer Piet de Wit
zich beschikbaar en zo werd de PR-commissie in 1986 een feit.
In dat jaar deed de commissie met drie evenementen mee, namelijk,
3 september met Enkhuizen Bloemenstad
20 september met de opendag vanwege het 10-jarig bestaan van de volkstuinders in Hoogkarspel
en op 27 september met het Kunst- en Cultuurfestijn in 'De Witte Duif'.

1987 
Was een druk jaar voor de bloemschikcommissie.
De Regionale Bloemschikkampioenschappen werden georganiseerd in
'De Nieuwe Doelen'.
Hier behaalde onze afdeling de eerste prijs.
In Biddinghuizen en in Alkmaar waren de dames ook actief,
daar behaalde zij de de tweede prijs.
In april wonnen de dames in Heiloo voor de tweede keer de regionale
bloemschikwedstrijden.
Deelnemers waren mevrouw Van Galen, mevrouw Heeringa en mevrouw Meurs.
Het ledental is dit jaar iets gedaald van 428 naar 423 leden.

1988
In dit jaar werd voor het eerst en geraniummarkt georganiseerd bij het
winkelcentrum "Streekhof" in Stede Broec.
Ledental van 423 naar 431

1989
Het jaarverslag 1989 vermeldt dat er met succes enkele nieuwe activiteiten zijn gelanceerd.
De geraniummarkt en als tweede de Floralia, deze was geen succes, doordat het tijdstip
in september ongunstig leek.
In samenwerking met het Zuiderzeemuseum wordt er in juni een Floraliatentoonstelling
georganiseerd in het kerkje van Wieringen in het Zuiderzeemuseum.
Hiermee werd een oude traditie in ere hersteld, omdat in vroegere dagen in het kerkje dit ook werd gedaan.
Het archief van de afdeling Enkhuizen lagen over verschillende plaatsen verspreid.
Voorstel is om een archief aan te houden en te laten beheren door het
Centraal Archief in Hoorn.
Het ledental ging van 431 naar 429.


1992
Het echtpaar Flokstra vieren hun 50 jarig huwelijkfeest, ook zijn zij 50 jaar lid van de K.M.T.P.
Samen met de volkstuincommissie wordt besloten om het complex "Boomsland" af te stoten, dit door verminderde animo.

1993
Nieuw dit jaar de Open-tuinendagen, die erg in de smaak viel bij het publiek.
Dick Hauwert kreeg een K.M.T.P. speld uitgerijkt, omdat hij zich 25 jaar bezig '
hield met tuinkeuringen.
Gerrie Halsema begon dit jaar met het kalligraferen van de oorkondes
voor de prijswinnaars van de tuinkeuring.

1994
De commissie tuinkeuring startte dit jaar met het geven van een
snoeicursus voor beginners in "De Driepsprong".
Kees Schoon begon hiermee als cursuscoordinator, de cursus leiders waren
Hans Kaljee en de heer J. Jeltes.
De P.R.-commissie stond dit jaar met een stand op een zeer warme Zuiderzeedag in Enkhuizen.
De Bloemschikcommissie organiseerde zes cursussen in Enkhuizen en Grootebroek,
Boudien Dijkstra gaf de cursus voor beginnende bloemschikkers.
Er was dit jaar maar een  excursie naar enkele buitenplaatsen langs de Vecht.
Het ledenaantal bedroeg 371.

1996
Voor Bovenkarspel wordt een nieuwe docent gevonden voor het geven
van bloemschikcursussen, namelijk de heer Johan Oud, die 25 jaar
bloemist is geweest in Baarn.
Ook worden er voorstellen gedaan om workshops te geven ( nemen de
deelnemers zelf het materiaal mee).
De volkstuincommissie heeft problemen met Marokkaanse leden, die
een tuintje bewerken, zij houden zich niet aan de regels en zien een
tuintje meer als een handelsobject, wat niet de bedoeling is.

1997
De volkstuinders moeten, op last van de gemeente, alle bouwwerken
die hoger zijn dan 1.5 meter, verwijderen.
Doen zij dit niet, dan worden deze verwijderd door Openbare Werken
van de gemeente Enkhuizen, op kosten van de K.M.T.P.
Ook komen er dit jaar grote opknapbeurten voor de volkstuin-complexen
'De Dreef' en 'De Koepoort' zoals het vernieuwen van een brug.
De reperatie van de duiker, brug, en het poortje bij 'De Dreef' kost F 750.00,
dit wordt geheel door vrijwilligers gedaan.
'De Koepoort' volgt in 1998 of 1999.
De volkstuincommissie bestaat 25 jaar.
Er wordt besloten tot het instellen van een ledenpas, dit om het deelnemen
of het bezoeken van niet-leden te voorkomen.
Piet Harder treedt af als secretaris van het rayon Noord-Holland-Noord.
Piet de Wit doet het voorstel voor het houden van een bollenmarkt op 17 en 18 oktober,
hiervoor gaat men een hal huren bij het CNB, kosten zijn F 2000,00.
Deze eerste bollenmarkt was niet zoals men had verwacht, en men hoopte
op meer succes in 1998.
Het afval van de volkstuinen, die voorheen werden opgehaald door de firma Kuiper,
is verleden tijd, iedere huurder kan zijn afval afgeven bij CAW in de Schepenwijk.
Het hoofdbestuur doet een beroep op alle afdelingen om de tekorten,
zoals een nadelig saldo van F 500.000.00 veroorzaakt door het blad
Groei & Bloei, weg te werken door het naheffen van F 10.00 per lid.
Op 13 augustus 1997 meldde het hoofbestuur dat veertig afdelingen een lening
verstrekken tegen rente, twintig afdelingen een rentloze lening verstrekken,
en zeven, waaronder de afdeling Enkhuizen niet mee doen.

1998
Het leden aantal is per 1 januari 430.
Het bloemschikken wordt dit jaar in Bovenkarspel in het gebouw
van het "leger des heils" ondergebracht.
Dit najaar is er naast de paas- en kerstavonden begonnen met workshops
bloemschikken deze worden verzorgd door de heer W. van Asten.
Het moederdagboeket ging dit jaar naar mevrouw De Moel uit Venhuizen.
Zij heeft veel werk verricht voor de afdeling en was ook altijd bereid
haar zeer fraaie tuin open te stellen.
Er was dit jaar een herfstbollenmarkt in de CNB hallen in Bovenkarspel.
Er werd een gevarieerd assoritment aangeboden, van bollen tot vaste planten,
en andere tuinartikelen.
Piet Harder kondigt zijn aftreden als voorzitter aan.

1999
De heer Dick Joustra volgt de heer Piet Harder op als voorzitter.
Op de ledenvergadering werd, door de heer G. Rijswijk van het hoofdbestuur,
een oorkonde aan de heer  Piet Harderuitgereikt, tevens kreeg hij de
zilveren speld met robijn opgespeld, niet alleen voor het voorzitterschap
van de afdeling Enkhuizen maar ook voor vele jaren secretaris te zijn van
de afdeling rayon Noord-Holland-Noord.
De te houden bollenmarkt verloopt niet naar wens.
Ondanks de grote inzet van alle betrokkenen is er weinig animo voor
deelname door bedrijven, het evenement gaat nog door, maar of dit volgend
jaar ook zo zal zijn,,,,,?

2000
Dit jaar hebben wij afscheid moeten nemen van ons enige lid van verdienste
de heer Wim van Veen.
Hij is op 28 augustus 2000 op 77-jarige leeftijd overleden in Enkhuizen.
Wim is van 1967 tot 1985 voorzitter van de afdeling geweest.
Tevens hebben wij in december 2000 afscheid moeten nemen van Wander
van Leeuwen eneneens oud-voorzitter van onze afdeling, voor de heer van Veen.
Op 18 augustus 2000 is de penningmeester, de heer Jan Winter
onderscheiden voor buitengewone verdiensten met het gouden insigne plus oorkonde van het hoofdbestuur, Jan heeft vijftien jaar zitting gehad in het hoofdbestuur, waarvan elf jaar als penningmeester
Tegelijkertijd werd de functie van penningmeester overgedragen aan de heer
Lou Schoenmaker.
29 september werd voor het eerst een feestavond georganiseerd
voor alle vrijwilligers.
Deze werd gehouden in de benedenzaal van de Drommedaris,
en word door verschillende commissieleden verzorgd, de catering werd
voorbereid in huize Sijs en Wil heeft de muziek op deze avond verzorgd.
In de bestuursvergadering van 10 oktober werd besloten om zo'n avond
in het jubileumjaar weer te doen.
De afdeling is gegroeid van  457 naar 500 leden en landelijk werd het
65000e lid ingeschreven.
Aafke Pietersma neemt de functie van secretaris en samenstelster
van de convocatie,  van Marian Odijk over.
Als voorzitter van de bloemschikcommissie, werd mevrouw Francis Sijs
in het bestuur gekozen.
Deze commissie decoreerde dit jaar de Flora te Bovenkarspel,
de Floralia in het Zuiderzeemuseum en de zaal van de slotavond
van de Tuinkeuring.
De heer Klaas Dijkstra stelde zijn appartuur beschikbaar om op deze
avond dia's te vertonen.

Naar boven

2001
Het ledental blijft groeien en gaat naar de 538 leden.
Op het eind van dit jaar, na de opzeggingen, bleven er 504 leden over.
Anneke Schipper en Cees Kool komen als bestuur versterken als lid.
Op de "West-Friese Flora" werden workshops bloemschikken gegeven
door Francis Sijs.
De PR boekte daar 48 nieuwe leden, waarvan 22 voor onze afdeling.
Dit jaar werd voor het eerst door de tuinkeuringscommissie de
Besloten-Tuinendagen ingevoerd, hierbij gaan vijf tuinbezitters bij elkaar
de tuinen bekijken.
De geraniummarkt, die jaarlijks bij winkelcentrum Het Streekhof werd
gehouden, wordt omgedoopt in "Groenmarkt"
De volkstuinders verloren in mei Cees Groot, een gepensioneerde volkstuinder,
hij werd onwel op zijn volkstuin, Cees maakte jaren deel uit van de commissie
en verrichtte veel werk voor de vereniging.

2002
Het ledental blijft groeien en bereikte het aantal van 580, maar door veel afzeggingen in
dit jaar werd het aantal uiteindelijk 497.
Vele jaren hebben de dames Wil Groot en Mariette Conijn meegedaan aan de Nederlandse
Kampioenschappen Bloemschikken
voor amateurs, en met succes.
Ook weer dit jaar, zij gingen naar de Floriade en Wil behaalde de 39e plaats en
Marriette de tiende.
Nieuw dit jaar de "Studieclub" die als doel heeft om tuinliefhebbers te bekwamen in het
veredelen, zaaien, onderhoud en snoeimethodes, enzovoort.
Deze studieclub staat onder leiding van de heer Klaas Dijkstra.
In de bestuursvergadering werd besloten, om voor de kerst, alle vrijwilligers een kaartje
te sturen
, waarbij men hun bedankt voor de inzet, plus een kleine attentie.
Dit wordt nu ieder jaar voortgezet.

2003
Dit jaar kregen de volkstuinders de mogelijkheid om een tuin te huren zonder lidmaatschap van  de afdeling.
Hiervan is door  50% van de volkstuinders gebruik gemaakt.
Ook is dit jaar de website van de afdeling Enkhuizen de digitale snelweg opgegaan.
Wil Sijs heeft zich bereid verklaart deze te verzorgen.
Elly Hali volgt Aafke Pietersma als secretaris op.
De ledenadministratie, verzorgt door Ria Visser, werd overgenomen door Jenny Jong.
Door familieomstandigheden kon Aafke Pietersma niet meer de convo samenstellen,
Kees Schoon en  Anton Oudejans nemen dit op zich.
De PR-commissie heeft dit jaar op het Holland Flower Festival 38 nieuwe leden ingeschreven.
Dit jaar is er  afscheid genomen na 30 jaar van  Barbara Kuiper, zij was een zeer actief lid
zowel in de PR-activiteiten als in de volkstuincommissie.
In de loop der jaren heeft zij heel veel bloemschikactiviteiten georganiseerd en zelf ook aan  wedstrijden deelgenomen.
De Floralia's die jaarlijks in het Zuiderzeemuseum werden gehouden, kwamen geheel voor rekening van Barbara, en op de West-Friese Flora / Holland Flower Festival was haar organisatievermogen onmisbaar.
Zelf voor een hapje of drankje nam ze haar zelfgebakken taart of iets lekkers mee.
Echt iemand die wist wat er moest gebeuren, en dat gebeurde dan ook, zonder pardon.
Als dank voor haar vele werk, werd Barbara tot erelid van onze vereniging benoemd.
Het jaar sloten we af met 591 leden, maar mede door de vele opzeggingen onder de volkstuinders
sloten we het jaar af met 484 leden.

2004
Door de grote inzet van de vele vrijwilligers blijft het goed gaan met de vereniging.
Het jubileumjaar 2006 komt in zicht en hiervoor is  op 3 februari een onafhankelijke commissie opgericht.
Deze bestond uit, Piet Harder, Kees Schoon, Maarten Dekker, Johan Oud, George de Boer,
Lydia Zijlstra, Trijnie de Bruin-Singer, Gerrie Halsema en Barbara Kuiper.
Zij gaan, door het organiseren van diverse activiteiten, er voor zorgen dat het een
onvergetelijk feestjaar wordt.
Door de commissie Excursies en Lezingen is voor het eerst met de afdeling Hoorn
een tweedaagse excursie georganiseerd naar Zeeland.
Dat hiervoor veel animo was, bleek wel, want deze excursie was snel volgeboekt.
Mariette Conijn heeft meegedaan aan het Regionale Evenement Bloemschikken
en haalde de tiende plaats, voor haar verplicht bloemwerk haalde ze de vierde plaats.
Francis Sijs, voorzitter van de bloemschikcommissie, heeft haar functie als voorzitter opgezegd,
Anneke de Boer is bereid om die functie over te nemen.
Het leden aantal is afgeloten op 536.

2005
Voor de Holland Flower Festival is door de tuinkeurings commissie een zeer fraaie tuinaangelegd.
Het commissielid Ad Kunst heeft hiervoor een fraai ontwerp gemaakt.
De tuin werd verder opgefleurd door twee prachtige bloemstukken gemaakt door Johan Oud.
Er werden 30 nieuwe leden bijgeschreven op de HFF.

Naar boven

meer

Overzicht van besturen.

 

De organisatiestructuur van de
 K.M.T.P. / Groei & Bloei
is als volgt opgebouwd:

 

Het hoofdbestuur opgericht in 1872
en gevestigd in Zoetermeer.

 

Het rayonbestuur, rayon Noord-Holland,
gevestigd in Alkmaar.

 

Het afdelingsbestuur Enkhuizen,
gevestigd in Enkhuizen.

 

 

Activiteiten:

Volkstuincommissie, Bloemschikcommissie,
Tuinkeuringscommissie, PR-commissie,
commissie Lezingen en Excursies,
Studieclub, en Zaai- en stekclub.

15
Jan
Vergeten smaakmakers en paradijskorrels (Blik op de Tuin - 884)
10
Jan
VAN VERVAL TOT HOTEL