Activiteiten & Actueel

Jaarvergadering 2014

Agenda jaarvergadering KMTP afdeling Enkhuizen en omstreken

De vergadering zal worden gehouden op woensdag 12 maart 2014 in De Nieuwe Doelen aan de Spoorstraat 2 in Enkhuizen. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.


 1. Opening.

 2. Notulen van de jaarvergadering van 13 maart 2013.
De notulen vindt u, ingevouwen, in deze Convo.

 3. Ingekomen stukken en mededelingen.

 4. Secretarieel jaarverslag, gepresenteerd middels een PowerPoint presen­tatie en toegelicht door de secretaris.

 5. Financieel jaarverslag, toegelicht door de penningmeester.

 6. Verslag kascontrolecommissie.
Mevrouw Lydia Zijlstra en de heer Anton Oudejans vormen de kas­controlecommissie; reserve lid is de heer Henk Schipper.

 7. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie. Mevrouw Lydia Zijlstra is aftredend. Voorgesteld wordt om de heer Henk Schipper te benoemen als lid van de commissie. Er zal tevens een nieuw reserve lid worden benoemd.

 8. a. Vaststelling begroting 2014.

     b. Vaststelling tarieven volkstuinen 2014.

 9. Huldiging van onze jubilarissen.

10. Bestuursverkiezing.
De heer Kees Koning (volkstuincommissie) treedt volgens het rooster van aftreden af en stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn. Door het vertrek van mevrouw Riet Keeman (tuinkeuringscommissie) uit het bestuur is een vacature ontstaan.
Er heeft zich nog geen kandidaat aangemeld.
Kandidaten en tegenkandidaten kunnen tot de aanvang van de ver­gadering worden aangemeld bij de secretaris.

11. Aandacht voor bestuursmutaties in de commissies.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

Pauze.


Na de pauze verzorgt Bianca Schutte een demonstratie bloemschikken. Zij zal enkele bloemstukken maken die vervolgens verloot worden onder de aanwezigen.

Bianca werkt in tuin- en bloemencentrum Den Heuvel in Wervershoof in het bedrijf van haar ouders. Zij is bovendien docente bloemschikken voor onze afdeling.

Het financieel jaarverslag over 2013 en de begroting voor 2014, alsook het secretarieel jaarverslag over 2013, liggen vóór aanvang van de vergadering vanaf 19.30 uur ter inzage. Indien men deze tijd te kort vindt, kan aan penningmeester Lou Schoenmaker vanaf één week voor de jaarvergadering om inzage worden verzocht.

meer

 

 

 

16
Feb
Sneeuwklokjes vitaminen
15
Feb
LENTEBODEN