Activiteiten & Actueel

17-03-16 Jaarvergadering

Agenda voor de jaarvergadering 17-03-16

van Groei & Bloei, afdeling Enkhuizen en omstreken

De vergadering zal worden gehouden op donderdag 17 maart in ‘De Nieuwe Doelen’, Spoorstraat 2, Enkhuizen. Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.

 1. Opening.

 2. Notulen van de jaarvergadering van 18 maart 2015.

 3 Ingekomen stukken en mededelingen.

 4. Jaarverslag over 2015, gepresenteerd middels een PowerPoint presentatie en toegelicht door de secretaris.

 5. Financieel jaarverslag over 2015, de begroting voor 2016 en de tarieven voor de huur van de volkstuinen, toegelicht door de penningmeester.

 6. Verslag van de kascontrolecommissie.

De heer Henk Schipper en mevrouw Anneke de Boer vormen de kascontrolecommissie; reservelid is mevrouw Jomieke Gerdink.

 7 Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie. De heer Henk Schipper is aftredend, mevrouw Anneke de Boer blijft lid van de commissie. Voorgesteld wordt mevrouw Jomieke Gerdink te benoemen als lid van de commissie, tevens zal er een nieuw reservelid worden benoemd.

 8. Huldiging van onze jubilarissen.

 9. Bestuursverkiezing.

Volgens rooster zijn mevrouw Anneke Bruijn en de heer Lou Schoen­maker aftredend. Beide bestuursleden zijn herkiesbaar.

Tegenkandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering worden aangemeld bij de secretaris.

11. Aandacht voor bestuursmutaties in de commissies.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.


Pauze.


Na de pauze zal de heer Piet Schouten zijn visie geven op bemesting, teelt en milieu. Interessant voor de volkstuinder, maar zeker ook voor de mensen met een siertuin. Wij hebben in 2015 geleerd en genoten van de uiteenzetting die de heer Schouten tijdens de opentuinendag over deze materie hield in zijn eigen prachtige siertuin.

De notulen van de jaarvergadering van 18 maart 2015 staan in deze convo afgedrukt. 

Het financieel jaarverslag over 2015 en de begroting voor 2016 liggen vooraf aan de vergadering ter inzage. Indien men deze tijd te kort vindt, kan aan penningmeester Lou Schoenmaker vanaf één week vóór de jaar­vergadering om inzage worden verzocht.

Het bestuur

Notulen Jaarvergadering 18-05-15

Notulen van de jaarvergadering

van Groei & Bloei afdeling Enkhuizen,

gehouden op 18 maart 2015 in De Nieuwe Doelen in Enkhuizen.


Aanwezig: 25 leden, waaronder de bestuursleden Norman Petten,

Theo van der Jagt, Kees Koning, Lou Schoenmaker en Anneke Bruijn.


Afwezig met afbericht: bestuurslid Ans Wijnands.


Van de leden is afbericht ontvangen van: Riet Keeman, Anton Oudejans, Kees Schoon, echtpaar Kelder en Pien van der Kleij.

 1. Opening

Voorzitter Norman Petten opent de vergadering met een woord van welkom. Met trots laat hij de voorzittershamer zien, die door de heer Jonkheer van Tets in 1921 aan onze afdeling is geschonken.

Hij vraagt een moment stilte, waarin we de heer Piet Kofman, die in 2014 is overleden, kunnen gedenken.

De voorzitter wenst ons een goede vergadering toe.

De agenda wordt goedgekeurd.

 2, Notulen van de jaarvergadering van 12 maart 2014

De notulen, die vooraf aan de vergadering ter inzage hadden gelegen, worden goedgekeurd.

 3. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken en ook geen mededelingen.

 4. Secretarieel jaarverslag

Het ‘secretarieel jaarverslag over 2014’ werd uitgereikt aan de aanwezigen. Het jaarverslag bestaat uit een overzicht van de opgestuurde jaarverslagen van de diverse commissies. In een verkorte versie en aangevuld met foto’s waarop beelden van onze activiteiten uit 2014 werden getoond, werd het jaarverslag in een PowerPoint overzicht gepresenteerd.

De secretaris vulde de teksten en de beelden, waar nodig, aan met relevante informatie, zodat er een duidelijk overzicht van het afgelopen jaar tot ons kwam.

Met dank voor het voorbereiden van de PowerPoint presentatie door Ad Kunst, sloot de secretaris dit onderdeel af met het tonen van het landelijke logo van Groei & Bloei voor de tuinweek 2015. Er ging een duim omhoog voor alle vrijwilligers, die hebben meegeholpen om ook 2014 weer tot een succesjaar te maken.

 5. Financieel jaarverslag

Penningmeester Lou Schoenmaker liet, zoals we dat van hem gewend zijn, een keurig verzorgd overzicht zien van de balans en de winst- en verliesrekening over 2014.

Het positieve resultaat van € 1835.- bleek  € 470.- minder dan in 2013, hetgeen door de penningmeester verklaard werd door de opgelegde extra tegemoetkoming door de vereniging Groei & Bloei in de kosten van de Nationale Tuinweek 2014. De begroting voor 2015 sluit met een verwacht voordelig saldo van € 1300.-.

In 2014 zegden 55 leden hun lidmaatschap op en kwamen er 36 nieuwe leden bij; een verlies derhalve van 19 leden. Het afnemende ledenbestand is met 6,1% vrij fors, maar steekt gunstig af bij de meeste afdelingen. Landelijk verloor de vereniging Groei & Bloei 8% van haar leden. Door de vereniging Groei & Bloei worden heel veel nieuwe initiatieven uitgewerkt om in de komende jaren weer groei te genereren. Onze afdeling telde per 1 januari 2015 nog 295 leden.

De voorzitter dankt de penningmeester voor het keurige verslag.

 6. Verslag van de kascontrolecommissie

De commissie, bestaande uit Anton Oudejans en Henk Schipper, bracht bij monde van de heer Schipper een louter positief verslag uit. De kas-, giro- en banktegoeden stemmen overeen met de boekhouding. De jaarrekening geeft een juist beeld van de resultaten van het onderzochte boekjaar, en ook de balans is in overeenstemming met de waarden die in de administratie zijn gecontroleerd.

De commissie noemt als aanbeveling de mogelijkheid de kosten te drukken bij het verspreiden van het afdelingsblad naar de buiten­gebieden. Het opsturen per post kost de afdeling € 217.- per jaar.

Het digitaal versturen levert derhalve een mooi bedrag op.

De heer Schipper vraagt de vergadering, de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. Een welgemeend applaus was het antwoord op zijn verzoek.

De voorzitter dankt de commissie voor de uitgevoerde controle. 

 7. Benoeming nieuw kascontrolecommissie

Anton Oudejans is aftredend, Henk Schipper blijft nog een jaar lid van de commissie. Hij zal, door de benoeming van mevrouw Anneke de Boer, als plaatsvervanger voor Anton Oudejans, samen met haar de boeken over 2015 controleren. Mevrouw Jomieke Gerding geeft aan dat zij reservelid wil zijn.

 8. Vaststelling van de begroting en de tarieven voor de volkstuinen

De begroting voor 2015 wordt goedgekeurd en het voorstel de tarieven voor het huren van een volkstuintje voor 2015 ongemoeid te laten, werd met applaus ontvangen.

Penningmeester Lou Schoenmaker geeft aan dat er voor 2016 op een verhoging van de huur gerekend  moet worden.

 9. Huldiging van jubilarissen

Het is een goed gebruik om mensen die al heel lang lid zijn van Groei & Bloei een bloemenhulde aan te bieden op de jaarvergadering.

De heren J. Bregman en B. Mantel zijn 25 jaar lid van Groei & Bloei. Beide leden waren verhinderd op de vergadering aanwezig te zijn, zodat voorzitter Norman Petten toezegde bij beide jubilarissen een bloemetje aan huis te brengen.

10. Bestuursverkiezing

Het bestuur kende al enige tijd een vacature voor de commissie tuinkeuringen. Het kon tijdens de vergadering, in de persoon van Kees Schouten, een uitstekende kandidaat voorstellen en daar was de vergadering het roerend mee eens.

Helaas heeft mevrouw Ans Wijnands vanwege gezondheidsproblemen afscheid moeten nemen van het bestuur en ook van de commissies pr en de convo. Voorzitter sprak zijn waardering en dank uit voor het vele werk dat Ans voor de afdeling heeft gedaan. Door het vertrek van Ans is binnen het bestuur een vacature ontstaan voor de pr-commissie.

11. Bestuurmutaties in de commissies

Commissie volkstuinen: De commissie volkstuinen heeft zich versterkt met het benoemen van de heer Ton de Vries als commissielid voor de locatie Dreef. De dagelijkse leiding op de locatie Koepoort is in handen van mevrouw Tini Sweep, die sinds kort wordt bijgestaan door de heer Lou Schoenmaker.

Commissie tuinkeuringen: De commissie heeft zich versterkt met het aanstellen van de heren John Meester, Henk Hauwert en Jos Boon. Coördinator Ad Kunst heeft in 2014 afscheid genomen van de tuinkeuringscommissie. Als zijn opvolger is benoemd de heer Kees Schouten. Voorzitter dankt Ad Kunst voor het vele werk dat hij voor Groei & Bloei heeft gedaan en overhandigt hem een mooi boeket bloemen.

Commissie convo/website: de heer Piet Groot zal in de commissie mevrouw Ans Wijnands opvolgen en heeft zich in 2014, in samen­werking met Ans, kunnen inwerken.

Voorzitter dankt de commissies voor het vele mooie werk dat ze in 2014 voor de afdeling hebben gedaan.

12. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

13. Sluiting

Voorzitter sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen en de getoonde belangstelling voor het reilen en zeilen van Groei & Bloei afdeling Enkhuizen.

De ledenvergadering werd afgesloten met twee kienrondjes, waarin de door Anneke Bruijn verzamelde prijsjes nieuwe eigenaars kregen.

Theo van der Jagt, secretaris en Norman Petten, voorzitter 

meer

 

 

 

16
Feb
Sneeuwklokjes vitaminen
15
Feb
LENTEBODEN